SPECJALNOŚĆ

HISTORIA KULTURY 

 

1.  Zagajenie

Studia nad kulturą należą do dynamicznie rozwijających się obszarów współczesnej humanistyki. W ostatnich latach ta dziedzina wiedzy cieszy się ogromną popularnością ze względu na nowe możliwości poznawcze i interpretacyjne, które umożliwiają pełniejsze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Proponowana przez Zakład Historii Kultury specjalność historia kultury ma w swoich założeniach dostarczyć studentom kategorii i narzędzi rozumienia kultury w jej historycznej zmienności. 

 

2.  Nieco teorii

Systemowe rozumienie kultury otwiera nowe perspektywy w postrzeganiu procesów i przemian zachodzących w  sferze relacji i stosunków społecznych. System kulturowy jest bowiem traktowany jako zbiór celowo tworzonych artefaktów, określonych składników, ale także jako proces dokonującej się nieustannie przemiany. Prezentując z dwóch perspektyw – antropologicznej i komunikacyjnej – najważniejsze teorie i problemy kultury oraz związane z nimi kontrowersje, szczególny nacisk kładziemy na systemowe rozumienie kultury jako przestrzeni komunikacji i relacji społecznej.

3.  Program, forma i tematyka zajęć

Zajęcia na specjalności historia kultury skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę historyczną i ogólnohumanistyczną o zagadnienia z obszaru historii i teorii kultury. 
 
Tematyka zajęć koncentruje się na wybranych problemach z historii kultury, od historii starożytnej do czasów współczesnych i obejmuje zagadnienia z zakresu historii życia prywatnego i społecznego, historii kultury artystycznej, historii obyczajów, historii idei, historii sportu itd.
(szczegółowy opis przedmiotów w zakładce - Program specjalności)
 
W ciągu dwóch lat trwania nauki studenci uczestniczą w zajęciach w formie seminariów i konwersatoriów oraz wykładach. Przedmioty mają formę modułową, każdy moduł składa się z trzech wątków tematycznych omawianych w ujęciu problemowo-chronologicznym, np. 
 
Moduł I. Prywatny wymiar kultury obejmuje wątki tematyczne: 
 • Dom, rodzina, jednostka
 • Strój, kostium, moda
 • Zdrowie, higiena, dieta
Moduł II. Kulturowe znaczenie twórczości artystycznej obejmuje watki tematyczne:
 • Historia teatru i widowisk
 • Malarstwo, fotografia, film w ujęciu historycznym
 • Historia form i gatunków muzycznych 
Moduł III. Przemiany idei i obyczajów obejmuje wątki tematyczne:
 • Sacrum w kulturze
 • Wartości, normy, etos w dziejach
 • Europejskie tradycje polityczne
 Moduł IV. Społeczny wymiar kultury obejmuje wątki tematyczne:
 • Historia pracy
 • Informacja i komunikacja w dziejach
 • Nauka i technika w perspektywie historycznej 
Moduł V. Prywatno-społeczny wymiar kultury obejmuje wątki tematyczne:
 • Ciało, płeć, seksualność w ujęciu historycznym
 • Historia sportu
 • Wypoczynek, podróże, turystyka na przestrzeni dziejów 
 
 Moduł VI. Kultura w warunkach globalizacji obejmuje wątki tematyczne:
 • Kultura popularna
 • Tożsamość narodowa i wielokulturowość
 • Nowe media w kulturze
Ponadto, w programie znajdują się przedmioty omawiające rolę i organizację instytucji kultury  oraz znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego w świecie współczesnym. 
 • Instytucje i uczestnictwo w kulturze
 • Kultura komunikacji społecznej
 • Tradycja i dziedzictwo kulturowe
 
Program specjalności obejmuje cztery egzaminy z przedmiotów:
 
 • Historia kultury- antropologia kulturowa ( I semestr)
 • Struktury społeczne w ujęciu historycznym (II semestr)
 • Topografia kultury - architektura i organizacja przestrzeni (III semestr)
 • Tradycja i dziedzictwo kulturowe (IV semestr) 

 

Szerokie spectrum poruszanej problematyki pozwala nie tylko na ukazanie roli  i funkcji kultury w relacjach i związkach międzyludzkich, ale przede wszystkim w wielorakich systemach społecznych i politycznych, co daje pełniejsze i ciekawsze, bo w historycznej perspektywie, poznanie złożonego świata kultury. 

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników i doktorantów Zakładu Historii Kultury oraz innych pracowników naukowych, mających długoletnie doświadczenie w nauczaniu historii kultury, jak i wiedzy o kulturze.

 

Przyjazna atmosfera podczas zajęć oraz forma konwersatoriów stwarzają możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów, sprzyjają kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności dyskutowania, argumentowania i formułowania własnych opinii zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, co pozwala na kreatywne podejście do wybranych przez siebie tematów prac magisterskich.