Witamy na stronach
Zakładu Historii Kultury IH UAM

 

 

Zakład Historii Kultury Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza powstał w 1993 roku z inicjatywy prof. Bohdana Lapisa w miejsce istniejącej od 1990 roku Pracowni Historii Kultury.

Działalność naukowa

W działalności badawczej i dydaktycznej pragniemy uzasadnić przekonanie, link że istotę kultury stanowi proces świadomej adaptacji człowieka do warunków zewnętrznych (przyrodniczych i społecznych) w celu odpowiedniego zaspokajania potrzeb materialnych i duchowych, more about   a także skutecznego reagowania na zachowanie innych osób i grup. Traktujemy bowiem kulturę nie tylko jako zbiór najróżniejszych wytworów, story idei czy wartości, posiadających znaczenie realne lub symboliczne, charakter fizyczny lub metafizyczny, ale jako działanie, jako rezultat wszelkich przejawów funkcjonowania człowieka ? twórcy i użytkownika. Działanie to przejawia się wśród rozmaitych artefaktów, pomysłów, nieustannie tworzonych i odkrywanych, istniejących i zmieniających się dzięki ludzkiej aktywności w obrębie środowiska naturalnego.

Ogólne założenia naukowo-badawcze pracowników Zakładu obejmują studia nad kulturą w skali lokalnej i globalnej, ujęte w historycznej perspektywie od momentu zaistnienia kultury do współczesności. Obok zagadnień związanych z teoretycznymi zagadnieniami kultury i cywilizacji pracownicy Zakładu prowadzą badania nad wybranymi problemami historii kultury w poszczególnych okresach historycznych.  Zajmujemy się też historią kultury i szerokim kontekstem społeczno-politycznym, na tle którego kultura się rozwija. Badania te koncentrują się wokół kwestii wzorów, motywów i funkcji kultury w określonych obszarach tematycznych: władzy i relacji politycznych, życia prywatnego, religii i kultu, nauki, etyki, mediów oraz komunikacji i antropologii kulturowej.
Obecne podjęte tematy badawcze:
?    Ekonomia kultury
?    Historia nauki: kwestia wykluczenia w teoriach medycznych XIX i XX wieku
?    Kultura okresu PRL-u
?    Zagadnienia kultury popularnej
?    Film jako źródło historyczne
?    Mediewalizm i jego romantyczne przejawy
?    Kulturowe korzenie nowożytnych rewolucji.
Szczegółowe informacje o zainteresowaniach i publikacjach dostępne są w biogramach naukowych pracowników Zakładu.

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich). Autorski program studiów realizowany jest na specjalności wiedza o kulturze (dawniej historia kultury) oraz  na specjalizacji historia kultury w ramach specjalności ogólnohistorycznej i nauczycielskiej. Tematyka zajęć, prowadzonych w formie seminariów i konwersatoriów, powiązana jest z działalnością badawczą Zakładu i polega na analizie wybranych zjawisk kulturowych z różnych, wymienionych wyżej obszarów, co pozwala  studentom lepiej zrozumieć świat kultury w jego historycznej zmienności i różnorodności.
Więcej informacji na temat programu studiów oraz problematyki poszczególnych zajęć można znaleźć w zakładkach Specjalność: Wiedza o kulturze, Specjalizacja: Historia kultury oraz w Strefie studenta. Zapraszamy również studentów do wypowiedzi na forum Zakładu, dostępnego w Strefie studenta.